Gia hạn

CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ GIAO DỊCH

Gia hạn

Việc gia hạn diễn ra vào cuối ngày khi nhà giao dịch không muốn mua cặp tiền tệ đã giao dịch mà phải tiếp tục giao dịch cho đến khi đóng lệnh. Có nghĩa là những lệnh giao dịch được giữ qua đêm sẽ bị tính phí. Phương thức tính toán được áp dụng tùy theo loại Ngoại hối/CFD đang được nắm giữ. Khoản phí gia hạn các lệnh giao dịch sẽ bị thay đổi vì lí do có liên quan đến lãi xuất hiện hành. Khoản phí này sẽ được cộng lên hoặc trừ đi trong lệnh giao dịch vào ngày tiếp theo. Nếu lệnh giao dịch được đóng trước thời điểm tính phí gia hạn, hoặc mở lệnh giao dịch sau thời điểm tính phí, thì lệnh đó sẽ không bị tính phí gia hạn hoặc lãi gia hạn nào khác.

Vấn đề quan trọng cần lưu ý là Ngoại hối là thị trưởng có thể giao dịch trong hai ngày, mức phí của ngày thứ tư thông thường sẽ kèm theo phí gia hạn ( tỷ giá lãi xuất) cho những ngày cuối tuần , vì lí do đó mức phí này sẽ cao hơn gấp 3 lần những ngày khác.

Platform NameRoll over date
Cotton7th Feb
Cocoa7th Feb
Coffee7th Feb
Sugar14th Feb
Wheat14th Feb
Corn14th Feb
Soybeans14th Feb
Rice14th Feb
Palladium14th Feb
GER10YBond28th Feb